Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

DLACZEGO ZADŁUŻENIE SKIEROWANO DO FIRMY WINDYKACYJNEJ ?
Podstawą prawną jest art. 509 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, wraz z wszelkimi związanymi z nią prawami.
Dodatkowo, zgodnie z art. 97 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934r. (na podstawie art. 536 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003r.), Syndyk skorzystał z przysługującego mu prawa do pomocy firmy Comandy Sp. z o.o., w zakresie zawodowej specjalności firmy - profesjonalnej windykacji wierzytelności.

JAKIM PRAWEM DYSPONUJECIE MOIMI DANYMI OSOBOWYMI ?
Zgodnie z podpisaną Umową Kredytową: "Dane osobowe Kredytobiorcy mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Banku albo ARS S.A. na podstawie zawartych umów", w tym wypadku umowy cesji z dnia 20 maja 2005r.
Dodatkowo wg art. 509 § 2 k.c.: "Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa.", w tym również niezbędne do obsługi wierzytelności, prawo do danych osobowych dłużnika.

DLACZEGO TAK PÓŹNO SIĘ ODZYWACIE ?
Firma Comandy Sp. z o.o., niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowych wierzytelności od Syndyka ARS S.A., wysłała stosowne monity, wzywające do polubownego załatwienia sprawy Państwa zadłużenia.
Wcześniej każda z przekazanych nam spraw musiała zostać rzetelnie, oraz indywidualnie wyliczona przez Syndyka ARS S.A., wyznaczonego do tego przez Sąd Gospodarczy we Wrocławiu.

DLACZEGO ARS S.A. ANI BANK NIE INFORMOWALI O NIEDOPŁACIE
W TRAKCIE SPŁATY KREDYTU ?
Zgodnie z Umową Kredytową: "Bank nie będzie przesyłał kredytobiorcy wyciągów bankowych informujących o dokonywanych przez Kredytobiorcę spłatach".
Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z Umową Kredytową dopiero "Po całkowitej spłacie kredytu, w przypadku wystąpienia niedopłaty odsetek Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty różnicy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji z ARS S.A.".

TOWAR KREDYTOWANY OD POCZĄTKU NIE BYŁ SPRAWNY, WIĘC DLACZEGO MAM PŁACIĆ ?
Nie zwalnia to Kredytobiorcy z obowiązku spłacenia kredytu, ponieważ zgodnie z podpisaną Umową Kredytową: "Roszczenia z tytułu reklamacji przysługują Kredytobiorcy wobec Dystrybutora".
Zadłużenie wyszczególnione przez Comandy Sp. z o.o. jest osobną, do chwili obecnej nie uregulowaną sprawą, ponieważ Kredytobiorca pisemnie zobowiązał się do regularnej spłaty kredytu.

UZYSKAŁEM TELEFONICZNĄ ZGODĘ NA PŁACENIE RAT PO TERMINIE, WIĘC DLACZEGO ZOSTAŁY NALICZONE KOSZTY ODSETEK KARNYCH ZA OPÓŹNIENIE ?
Umowa Kredytowa określa jasno, iż: "Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności".
Forma telefonicznych zmian dokonywanych względem Umowy Kredytowej nie może być przez Wierzyciela respektowana, tytułem braku możliwości jej udokumentowania, co poddaje w wątpliwość fakt jej zaistnienia.

ZAPŁACIŁEM TYLKO JEDNĄ RATĘ NIE TERMINOWO, WIĘC DLACZEGO MAM PŁACIĆ ?
Wystarczyło to, aby zgodnie z Umową Kredytową: "W przypadku nie spłacenia rat(y) w terminach i wysokościach określonych w pkt. 6 niniejszej Umowy, Bank pobiera odsetki za opóźnienie.".

NIE OTRZYMAŁEM KSIĄŻECZKI SPŁAT, WIĘC JAK MIAŁEM PŁACIĆ ?
Brak książeczki spłat nie zwalniał Kredytobiorcy z obowiązku spłacania kredytu, ponieważ podpisując Umowę Kredytową oświadczał, iż zapoznał się z warunkami Umowy oraz zobowiązał się ich przestrzegać. W tekście umowy był podany numer konta i wszelkie pozostałe dane, niezbędne do dokonywania regularnych wpłat.
W związku z powyższym nic nie stało na przeszkodzie by tych wpłat dokonywać.