Strona główna Kontakt
USŁUGI INFORMATYCZNE
INFORMATYKA ŚLEDCZA
KAMPANIE LINKÓW SEM
POZYCJONOWANIE SEO
TESTY PENETRACYJNE
 
USŁUGI PRAWNE I FINANSOWE
POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
POSTĘPOWANIE
SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
CZYSZCZENIE BILANSU
FORMY WSPÓŁPRACY
 
INFORMATOR
PROCEDURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PORADY
ZAKUP PORTFELA ARS S.A.
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NUMER KONTA BANKOWEGO
 
O FIRMIE
O FIRMIE
KONTAKT
 
Witamy!
ALGORYTM ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM ARS S.A.

Jeżeli otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty od Firmy Comandy Sp. z o.o., wynikające z Umowy Kredytowej podpisanej za pośrednictwem ARS S.A. informujemy, że wykazane w nim zadłużenie jest ostatecznym rozrachunkiem kredytu dokonanym przez Syndyka Masy Upadłości ARS S.A., wyznaczonego przez Sąd Gospodarczy we Wrocławiu, powstałym wg niżej opisanego algorytmu.

Zgodnie z postanowieniami podpisanej przez Klientów ARS S.A. Umów Kredytowych, jak również art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Prawo Bankowe Dz. U. 1997r. Nr 140 poz. 939), jako datę spłaty raty kredytowej przyjmowało się dzień zaksięgowania środków na rachunku. W związku z powyższym płatności rat należało dokonywać z wyprzedzeniem – przy płatności w banku na 5-6 dni przed terminem wymagalnym, w przypadku płatności w urzędzie pocztowym na około 14 dni. Dopilnowanie powyższych warunków leżało po stronie Kredytobiorcy.

Podstawa prawna - przepis z Umowy Kredytowej: 
„Jako datę spłaty należności Banku przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek”.
W chwili opóźnień rachunek Kredytobiorcy był obciążony odsetkami za zwłokę zgodnie z oprocentowaniem ujętym na umowie kredytowej, które stanowiło dwukrotność oprocentowania kredytu.

Podstawa prawna - przepis z Umowy Kredytowej: 
"W przypadku nie spłacenia rat(y) w terminach i wysokościach określonych w pkt. 6 niniejszej Umowy, Bank pobiera odsetki za opóźnienie według stałej stopy procentowej w wysokości dwukrotności oprocentowania o którym mowa w pkt. 5 niniejszej umowy".
Odsetki karne za opóźnienie były naliczone w zależności od opóźnienia i od zaległego kredytu. Wykazane przez Comandy Sp. z o.o. na wezwaniu do zapłaty wartości – należności do zapłaty, kosztów windykacji, pozostałych kosztów (koszt listownych upomnień wysyłanych Kredytobiorcą przez ARS S.A.) oraz odsetek ustawowych, są pozostałością wynikającą z ostatecznego rozrachunku kredytu. Zgodnie z umową i zasadami kredytowania środki księgowane były w następującej kolejności: koszty (opłat, upomnień, ubezpieczeń itp.), odsetki za opóźnienia, zaległe odsetki umowne, niespłacony w terminie kredyt, bieżące odsetki umowne, bieżąca rata kredytu oraz przedterminowa spłata kredytu. W przypadku opóźnień rata kredytu była rozksięgowywana w pierwszej kolejności na koszty
i odsetki za opóźnienia, co skutkowało niedoborem środków mających być zaksięgowanych na poczet należności głównej.

ARS S.A., jako poręczyciel kredytu był zobowiązany przez Bank do regulowania spłat za Kredytobiorcę do Banku, ze stworzonego przez siebie Funduszu Gwarancyjnego, co skutkowało tym, że w stosunku do Banku raty kredytowe były płacone terminowo, zaś naliczona zaległość przynależna była firmie ARS S.A.,
a w żadnym wypadku nie BZ WBK S.A.

Podstawa prawna - przepis z Umowy Kredytowej: 
"Z tytułu udzielonego przez ARS S.A. poręczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami
i innymi należnościami, ARS S.A. przysługuje prawo do niespłaconych przez Kredytobiorcę należności z tytułu kredytu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz innymi należnościami".


W celu dodatkowego wyjaśnienia powstania przedmiotowego zadłużenia, pragniemy dodać, że zgodnie z umową o współpracy zawartą pomiędzy ARS S.A. a Bankiem Zachodnim, paragraf 7 pkt. 3: 
"Bankowi przysługuje prawo pobierania z Funduszu Gwarancyjnego w terminie wymagalności, bez odrębnego informowania Kredytobiorcy i ARS S.A., umownych spłat kredytu wraz z odsetkami. ARS S.A. w takiej sytuacji wstępuje w prawa Banku do wysokości spełnionego zamiast Kredytobiorcy świadczenia..." Tak, więc do dnia 31.12.2000r. (data wycofania przez Bank Zachodni pełnomocnictwa dla ARS S.A.) kredyty ARS S.A. zarachowane na kontach bankowych spłacane były z Funduszu Gwarancyjnego ARS S.A., zaś spłaty dokonywane (w tym okresie) przez wszystkich klientów wpływały na jedno konto, stanowiące własność tej firmy.
Ponieważ wyrokiem Sądu ogłoszono upadłość ARS S.A. na Banku spoczął obowiązek odzyskiwania wierzytelności powstałych z tytułu kredytów ratalnych. Dotyczyło to jedynie wierzytelności Banku pomniejszonych o spłaty dokonywane przez poręczyciela ARS S.A. (wierzytelności wymagalnych od dnia 01.01.2001r.). Pozostała część należności została rzetelnie, oraz indywidualnie dla każdej sprawy obliczona przez Syndyka Masy Upadłości ARS S.A.
Zadłużenie Państwa wynika z faktu zaistnienia powyżej opisanego zdarzenia, ponieważ poręczyciel umowy ARS S.A. musiał opłacać za Państwa terminowo raty do Banku. W tej sytuacji ARS S.A. wstąpił w prawa Banku i przysługiwało mu prawo do niespłaconych przez Kredytobiorcę należności oraz odsetek za opóźnienie.
Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z Zasadami Kredytowania, stanowiącymi integralną część podpisanych przez Kredytobiorców Umów Kredytowych:
"Po całkowitej spłacie kredytu, w przypadku wystąpienia niedopłaty odsetek Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty różnicy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji z ARS S.A." 
Ewentualne niedoinformowanie o zaległościach w spłacie przez firmę ARS S.A. spowodowane było wydaniem przez sąd wniosku o postawienie ARS S.A. w stan upadłości, co skutkowało utratą płynności finansowej oraz sądowym zablokowaniem Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto zgodnie z regulacjami prawnymi do stycznia 2003r. Kredytodawca nie miał obowiązku informowania Kredytobiorcy o stanie jego zobowiązania. Posiadanie wiedzy o stanie zobowiązania leżało w powinności Kredytobiorcy.